Všeobecné obchodní podmínky společnosti Artyry s.r.o. pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu

A. Úvodní ustanovení

 1.      Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží vyhlášené níže uvedeného dne (dále jen „VOP“) tvoří součást smluvního ujednání mezi společností Artyry s.r.o., se sídlem Hybešova 12, 68001 Boskovice, IČ 07275901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 107165 (dále jen „prodávající“) a zákazníky nakupujícími zboží (dále jen„kupující“). Toto smluvní ujednání tvoří kupní smlouvu mezi prodávajícím na straně jedné a jednotlivými kupujícími na straně druhé; tato kupní smlouva se ve VOP označuje jako „smlouva“. Kupující a prodávající se společně označují též jako „smluvní strany“ či pouze „strany“.
 2.      Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem (dále jen „ObchZ“), vše v platném znění.
 3.      VOP se týkají zboží prodávaného prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu (aplikace) provozovaného na doméně www.pethealthcare.cz (dále jen „internetové stránky“). Kupující určuje zboží ke koupi ze zboží nabízeného v internetovém obchodě; tato nabídka je však pouze výzvou ke kontraktaci a nezaručuje dostupnost nabízeného zboží.
 4.      Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

B. Předmět smlouvy

Prodávající se smlouvou zavazuje předat kupujícímu zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k zboží a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu a převzít zboží.

C. Uzavření smlouvy

 1.      Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři na internetových stránkách. Před definitivním potvrzením objednávky má kupující právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí editace jednotlivých vyplňovaných polí. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, tlačítkem Odeslat bude objednávka s konečnou platností odeslána do zpracování prodávajícímu. Toto odeslání je závazné. Na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce bude zaslán e-mail s akceptací objednávky.
 2.      Učiněním objednávky kupující akceptuje tyto VOP a dále výši kupní ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží kupujícímu. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího emailu ze strany prodávajícího kupujícímu. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky. Tyto VOP tvoří nedílnou součástí kupní smlouvy.
 3.      Náklady na použití elektronických prostředků (komunikačních prostředků na dálku) při uzavírání kupní smlouvy se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací a takto vzniklé náklady si hradí kupující sám.
 4.      Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

D. Kupní cena

 1.      Ceny zboží jsou uváděny na internetových stránkách jako konečné, včetně DPH. Náklady na dopravu (informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. E – Dodací podmínky), jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 2.      Není-li dále stanoveno jinak, je kupní cena splatná při dodání zboží na dobírku dodáním zboží; při platbě platební kartou prostřednictvím aplikace v internetovém obchodě nebo při platbě jinými elektronickými prostředky umožňujícími provedení platby na dálku je kupní cena splatná při potvrzení objednávky prodávajícím. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, vč. daně z přidané hodnoty a včetně přepravních nákladů a poštovného, je-li povinen je hradit.
 3.      Kupní cenu lze platit podle volby kupujícího některým z těchto prostředků:

o    u provozovatele poštovní či zásilkové služby při doručení zboží na dobírku;

o    platba platební kartou prostřednictvím aplikace v internetovém obchodě;

o    platba jinými elektronickými prostředky umožňujícími provedení platby na dálku, jsou-li na internetových stránkách dostupné.

 1.      Prodávající vystavuje daňový doklad písemně a doručuje jej kupujícímu zpravidla společně s dodávaným zbožím, prodávající je však dle své volby oprávněn k vystavení daňového dokladu též v elektronické podobě a k jeho doručení na adresu elektronické pošty zadanou kupujícím jako kontaktní. Kupující souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě, pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací.
 2.      Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn jakoukoli svou pohledávku za kupujícím postoupit třetí osobě.

E. Dodací podmínky

 1.      Zboží je expedováno:

o    v případě zboží na skladě do dvou (2) pracovních dnů od objednávky

o    v případě, že zboží na skladě není, kontaktuje zpravidla prodávající kupujícího za účelem sjednání termínu dodání, nevyplývá-li termín dodání z informací poskytnutých při nabídce zboží na internetových stránkách.

 1.      Dodáním se v těchto VOP rozumí umožnění dispozice se zbožím kupujícím. Prodávající připraví zboží odesláním (na náklady a riziko kupujícího, není-li dále stanoveno jinak) na sdělenou doručovací adresu kupujícího.
 2.      Zboží je doručováno prostřednictví služby DPD Private, dále osobním odběrem na výdejních místech Uloženka.cz. zásilka bude podána jako doporučená a pro zákazníka je zdarma.

F. Odstoupení spotřebitele od smlouvy, vrácení a výměna zboží

 1.      Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez jakéhokoli důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 2.      V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne odstoupení spotřebitele od smlouvy a prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, které je oprávněn započíst do pohledávky spotřebitele na vrácení kupní ceny. Prodávající je oprávněn odepřít plnění (vrácení kupní ceny) do doby, než spotřebitel splní svojí povinnost vrátit převzaté zboží.
 3.      Spotřebitel je v oznámení o odstoupení povinen identifikovat smlouvu, zejména uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum nákupu a je dále povinen sdělit prodávajícímu číslo bankovního účtu nebo adresu určenou k zaslání vrácené kupní ceny. Spotřebitel je rovněž povinen vrátit převzaté zboží prodávajícímu ve lhůtě 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené, zpravidla v původním obalu.
 4.      Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 5.      V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 této části F. obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle předchozího odstavce těchto obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vracení zboží kupujícím.
 6.      Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

G. Odpovědnost za vady zboží, záruka

 1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
 2.      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3.      V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 4.      Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
 5.      Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Artyry s.r.o., se sídlem Hybešova 12, 68001 Boskovice (místo pro zaslání reklamovaného zboží) nebo elektronickou poštou na adrese eshop@pethealthcare.cz. V případě oprávněné reklamace zboží vzniká prodávajícímu povinnost nahradit kupujícímu účelně vynaložené náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího elektronickou poštou (na elektronickou adresu kupujícího) a případně také telefonicky. Reklamační protokol bude kupujícímu dodán nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace, a to nejčastěji společně se zbožím, jež bylo předmětem reklamace. V případě, že v rámci reklamačního procesu není kupujícímu zasíláno žádné zboží, bude kupujícímu zaslán reklamační protokol elektronickou poštou (na elektronickou adresu kupujícího).
 6.      Při uplatnění nároků z vad zboží je kupující povinen předložit daňový doklad či jinak spolehlivě prokázat koupi zboží (dodacím listem apod.).

H. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1.      Učiněním objednávky na internetových stránkách uděluje kupující prodávajícímu, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Subjekt údajů souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém své osobní údaje sám poskytne (zpravidla jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, poštovní adresa, telefon, příp. identifikační číslo a daňové identifikační číslo). Tyto údaje je prodávající oprávněn zpracovávat za účelem plnění smlouvy a nabízení obchodu a služeb po dobu pěti let ode dne vyjádření souhlasu s těmito VOP; každá objednávka či každá změna (aktualizace) registrace obnovuje tuto lhůtu od počátku. Subjekt údajů bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky a zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedenému zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených prodávajícím. Prodávající je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a kupující bere tuto skutečnost na vědomí.
 2.      Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a právo žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu (zejm. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů) v případě, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou osobního a soukromého života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Subjekt údajů se může se svým podnětem obracet přímo na prodávajícího a v případě, že prodávající nevyhoví jeho žádosti dle předchozí věty, na orgán veřejného dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů). Vznikne-li při zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, má subjekt údajů právo uplatňovat nárok podle § 13 občanského zákoníku.
 3.      Subjekt údajů dále uděluje prodávajícímu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím svého telefonního čísla a emailové adresy, pro obchodní a marketingové účely prodávajícího, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení.

CH. Společná ustanovení

 1.      Smlouva se řídí právem České republiky s vyloučením ustanovení norem kolizních, jakož i s vyloučením použití ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží sjednané ve Vídni dne 11. dubna 1980.
 2.      Ukáže-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, zavazují se strany takové ustanovení nahradit ustanovením jiným, jež by co nejlépe odpovídalo účelu a smyslu neúčinného či neplatného ustanovení.

I. Ustanovení závěrečná a přechodná

 1.      Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.pethealthcare.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn VOP změnit; změna VOP se nedotkne již uzavřených smluv.
 2.      Kupující je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální až do splnění všech svých povinností vyplývajících ze smlouvy.
 3.      Odlišují-li se ustanovení individuálně sjednaného smluvního ujednání stran od těchto VOP, mají taková ustanovení před ustanoveními VOP aplikační přednost.
 4.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 ObčZ.
 5.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 6.      Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Artyry s.r.o., Hybešova 12, 68001 Boskovice, adresa elektronické pošty eshop@pethealthcare.cz

J. Účinnost

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem zveřejnění a vztahují se na smlouvy uzavřené v době jejich účinnosti.